Skip to main content

Algemene Voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING Music Meeting Gorredijk

Gorredijk. STATUTAIR GEVESTIGD Skutsje 9, 8401 MK   (KvKnummer: 71997962, BTW-NUMMER: (NL858935314B01), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘Music Meeting Gorredijk”EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van

het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor

tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door

de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement,

gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden

gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder https://www.musicmeetinggorredijk.nl/) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk

wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de

organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de

organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de

redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht

akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van

de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot

stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie

(ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat

moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te

weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of

tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van

bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan

de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde

verstrekte informatie.

Artikel 3 Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een

geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het

evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de

gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of

van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de

evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje

worden getoond.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van

het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 Eventree (https://eventree.nl/ ) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde

ticketingprovider. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie, de

ticketingprovider(s) en de officiële verkooppunten van de ticketingproviders. Alleen aanschaf bij

een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast

dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement aan de

bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde

tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de

aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er

gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per

brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of

vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld via e mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket

daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De

organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket

aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal,

beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door

de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren

of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te

verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden

ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de

overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan

die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen)nakomen.